Kunst Og Design
Arkitektur

Ved krigens slutt i 1945, var det gjennoppbyggingen av landet som var vikttigere enn nytenking rundt arkitekturen. Boforholdene i Norge var kritisk, og med bostedsmangel fra mellomkrigstiden, svært liten byggeaktivitet under krigen og store ødeleggelser som følge av bomber og brann, var det blitt et underskudd på om lag 100.000 bosteder.

Utbygging av boliger var et satsingsområde for den norske stat, og Norge hadde ein tradisjonell politikk basert på at alle og en hver skulle ha et eget bosted. Ved hjelp av Marshallhjelpa kom arbeidet raskt i gang, og nye boliger ble bygget. Lån til boliger etter behov ble viktig for at alle skulle da del i velferdsutviklingen i Norge, og i 1946 kom Husbanken, som de fleste husene ble finansiert gjennom.

Etter hvert kom funksjonalismen til Norge..